ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۵

ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲۵

تحت عنوان تهیه و تأمین وسایط نقلیه سبک با راننده