ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۶

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۹/۱۶

تحت عنوان طراحی ساخت و نصب متعلقات مکانیکی چهار دستگاه APIمربوط به ME-2603A/B

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹میباشد.