ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۴

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۹/۲۴

تحت عنوان انجام حجم خدمات عملیات بارگیری محصولات ویژه

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ میباشد.