ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۱۷

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره۹۹/۱۷

تحت عنوان اصلاح سیستم محرک فن های E-637

مهلت شرکت در مناقصه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶میباشد