ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲۲

تحت عنوان انجام حجم خدمات تعمیر و نگهداری منازل سازمانی، اماکن عمومی و تاسیسات شهرک پالایشگاه

مهلت شرکت در مناقصه۱۳۹۹/۰۷/۰۱ میباشد