ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۹/۲۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲۱

تحت عنوان انجام حجم خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات شرکت

مهلت شرکت در مناقصه۱۳۹۹/۰۶/۲۵ میباشد.