۰۴ بهمن ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

بایگانی موضوعی ‘مناقصه’

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۳۰

تحت عنوان تهیه ، طبخ و توزیع غذا

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۴۳

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۴۳

تحت عنوان ساخت دو عدد SHELL جهت مبدل E-204A/B 

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۵

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۳۵

تحت عنوان تامین حجم ماشین آلات تعمیرات اساسی واحدهای فاز ۲ در سال ۱۳۹۸

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718194-MY

مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RND-9718194-MY

تحت عنوان خرید کاتالیست C.G.H(R-3203)

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9705154-MH

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNP-9705154-MH

تحت عنوان خرید EXCITATION CONTROL SYSTEM

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۹

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۳۹

تحت عنوان انجام حجم تخصصی تعمیرات اساسی واحدهای فاز ۲ در سال ۱۳۹۸

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۷

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۳۷

تحت عنوان انجام حجم پشتیبانی تعمیرات اساسی واحدهای فاط ۲ در سال ۱۳۹۸

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۲۷

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۲۷

تحت عنوان ساخت و تست دو دستگاه مبدل حرارتی E-853A/B

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNP-9705151-TH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9748013-TH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: