۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بایگانی موضوعی ‘معرفي واحدها’

واحد آزمایشگاه

آزمايشگاه شركت پالايش نفت امام خميني شازند زيرمجموعه اي از واحدهاي عملياتي ميباشد و از دو بخش آزمايشگاه تجزيه و كنترل تشكيل شده است. آزمايشگاه تجزيه شامل قسمتهاي ويژه – آب و آبهاي ترش – باكتريولوژي – تجزيه – اسپكتروسكپي – گازكروماتوگرافي و محلول سازي مي باشد.
دراين اداره كليه مسئوليتها و اقدامات مطابق با نيازمنديهاي ايزو ۹۰۰۰  و OH&S  و  ۱۴۰۰۰ تدوين گرديده و طرح ريزي از زمان دريافت نمونه تا ارسال نتايج به مشتري، كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي، نگهداري مواد شيميايي مطابق با MSDS هاي مربوطه، شناسايي مستمر خطرات فيزيكي و شيميايي منطبق با روشهاي What/If و Hazop و دفع مواد خطرناك بر طبق استانداردهاي جاري تدوين گرديده است.

اهم وظايف و مسئوليت ها:
۱-انجام آزمايشات مربوط به جدول تناوبي شركت و آزمايشات در خواستي كه درواقع راهبري كننده عمليات پالايش و شامل تمامي نمونه هاي خوراك، محصولات مياني و نهايي تمامي واحدهاي عملياتي ميگردد.
۲-انجام آزمايشات مربوط به تاييد كيفيت مواد شيميايي مصرفي و كاتاليستهاي مورد نياز در كليه واحدهاي عملياتي
۳-انجام آزمايشات مربوط به محصولات نهايي شركت كه شامل بنزين يورو ۴ – گازوئيل يورو ۴ – نفتكوره – سوخت جت  – گاز مايع و پروپيلن مي شود و تطبيق محصولات توليدي شركت با مشخصات استاندارد شركت ملي نفت ايران

رئيس واحد:

افسانه ملكي زاد

 

اطلاعات تماس:

تلفن:  ۰۸۶۳۳۴۹۱۴۰۰
ايميل:  malekizad@ikorc.ir

 

 

سوابق كار:
رئيس آمايشگاه :  از سال ۹۴ تا كنون
رئيس آزمايشگاه تجزيه و ويژه
شيميست ارشد آزمايشگاه تجزيه و ويژه
رئيس آزمايشگاه ويژه
رئيس نوبتكاري آزمايشگاه

تحصيلات:

كارشناسي ارشد شيمي تجزيه

روساي پيشين:

آقاي سعيد آقاجاني – سال ۸۰ تا ۹۴
آقاي محمد تقي كوچك زاد – سال ۷۱ تا ۸۰

اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات

اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ »ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ«، »ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات« و »ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب« ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اداره ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺘﺎﻟﻮرژﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ وﻓﻘﻪاي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ. ﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ اداره ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﻳﺞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ در دﻧﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺮوﻳﺲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و اﻳﻤﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد.

ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اداره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات:

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ:

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ: راﻛﺘﻮرﻫﺎ، ﺑﺮجﻫﺎ، ﻇﺮوف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﻛﻮرهﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ، ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ و … را ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهاي ﻳﺎ ﻣﻮردي در زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ واﺣﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﻬﺖ درﺳﺘﻲ و ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﻨﺎد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮرﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ در ﭘﺮوﻧﺪهي ﻫﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ آن و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات:

ﻫﺪف ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻮردﮔﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺎزرﺳﻲ از اﻗﻼم ﺻﻨﻌﺘﻲ ورودي، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﻋﻤﺎل رﻧﮓﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪي، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪهي ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﻮرﻧﺪه ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮارد ﺧﻮردﮔﻲ رخ داده در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲﻫﺎ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮردﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻠﺰات در ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ(ره) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب:

ﺑﺎزرﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺻﻨﻌﺘﻲ (RT)، آزﻣﻮن ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ (MT)، آزﻣﻮن ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﻓﺬ (PT) و آزﻣﻮن ﻓﺮاﺻﻮﺗﻲ (UT) ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﺷﻴﺮﻫﺎي اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻛﭙﺴﻮلﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﮔﺎز، ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزرﺳﻲ دورهاي اﻧﻮاع ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ از دﻳﮕﺮ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

رییس واحد: سعيد فرهي

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۸۱۳ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: farahi.s@ikorc.ir

سوابق کار

كارشناس سرويسهاي صنعتي ۱۳۸۵-۱۳۸۸
بازرس فني دستگاههاي پالايش ۱۳۸۸-۱۳۹۰
كارشناس حفاظت از خوردگي فلزات ۱۳۹۰-۱۳۹۲
كارشناس ارشد حفاظت از خوردگي فلزات ۱۳۹۲-۱۳۹۴
رئيس حفاظت از خوردگي فلزات ۱۳۹۴-۱۳۹۷
رئيس اداره بازرسي فني و حفاظت از خوردگي فلزات ۱۳۹۷

مدرک تحصیلی

ليسانس: مهندسي شيمي – صنايع گاز از دانشگاه فردوسي مشهد فارغ التحصيل سال ۱۳۸۱
فوق ليسانس: مهندسي شيمي – طراحي فرآيندهاي جداسازي از دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال ۱۳۸۳

 

واحد طرح و برنامه ريزي نيروي انساني

واحد طرح و برنامه ريزي نيروي انساني زيرمجموعه مدير منابع انساني بوده كه وظايف زير را عهده دار ميباشد:

۱- برنامه ريزي بلند مدت براي جذب نيروهاي مورد نياز شركت با در نظر گرفتن خروجي منابع انساني از سيستم كه ميتواند از طريق بازنشستگي، انتقال و غيره باشد.
۲- كنترل انتصابات پيشنهادي كه توسط روساي ادارات به اين امور ارجاع ميگردد و دادن مشاوره به مديران، روسا و سرپرستان در جهت بهترين تصميم براي جابجايي كاركنان
۳- هماهنگي با برنامه ريزي شركت اصلي در جهت حل مشكل انتصابات
۴- كمك به  كاركناني كه شامل انتصابات تغيير رسته ميشوند درجهت تهيه گزارش كارورزي
۵- بررسي فرمهاي تعديل مدرك و كنترل مدرك تحصيلي با شرايط احراز سمت
۶-تهيه گزارشات آماري براي مديريت ارشد شركت
۷- بررسي و تاييد ترفيعات  و معادل ريالي كاركنان
۸- ارسال فرمهاي ارزيابي عملكرد ساليانه به ادارات و پيگيري درجهت تكميل فرمها و عودت آنها به اين امور در زمان تعيين شده
۹- ثبت فرمها درسيستم جامع انساني وكنترل رعايت سهميه هاي تعيين از از طرف روساي ادارات
۱۰ – ارسال فرمهاي جانشيني به روساي ادارات براي سمتهاي ۱۶ و بالاتر و كنترل فرمها و ثبت در سيستم جامع منابع انساني
۱۱-شركت درجلسات جذب و ترخيص كاركنان.

رییس واحد:

حسن طالب بيگي

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۴۸۶ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: talebbeigi@ikorc.ir

 

 

سوابق کار

۱۵ سال قسمتهاي مختلف منابع انساني

۱ سال رئيس خدمات عمومي و اجتماعي

۱ سال رئيس امور كاركنان

۳ سال مدير منابع انساني

از اسفندماه سال ۹۷ تاكنون رئيس طرح و برنامه ريزي نيروي انساني

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی

روسا یا سرپرستان پیشین:

علي مهرابي

محمد رضايي

داريوش فعلي ملايري

مجيد سجاد

اداره برنامه ريزي توليد و اختلاط مواد نفتي

 

اهم وظايف و اهداف اداره:
• تهيه و تدوين برنامه هاي روزانه، هفتگي، ماهيانه، ساليانه استحصال فرآورده هاي پالايشگاه به نحوي كه فرآورده ها از لحاظ كيفيت و كميت احتياجات شركت ملي پخش و امور بين الملل را تأمين نمايد.
• پيشنهاد و راهنمايي لازم در نفت خام دريافتي با عمليات روزانه واحدهاي پالايشي و تنظيم برنامه خوراك واحدهاي پالايشي بطوريكه وقفه اي در عمليات ايجاد نگردد.
• همكاري دائمي با اداره مهندسي پالايش به منظور مطالعه طرحهاي توسعه و افزايش ظرفيت دستگاهها، اثرات طرحها و توليد فرآوردههاي پالايشگاه.
• نظارت و كنترل بر عمليات و محاسبه آمار ارسالي به ادارات مربوطه خارج از سازمان و مقايسه توليد واقعي با برنامه تنظيمي و راهنمايي كارشناسان زير مجموعه جهت كاهش انحرافات توليد واقعي از برنامه و بررسي موجودي فضاي خالي نفت خام و فرآوردهها وارائه گزارش از عملكرد برنامه.
• نظارت و كنترل بر موجودي ، خوراك و دريافت نفت خام به نحوي كه خوراك پالايشگاه تأمين و ذخيره نفت خام تا حد قابل قبول باشد.
• راهنمایی و کنترل خوراک و محصولات نهایی واحدهای پالایشی در زمان تعمیرات اساسی.
• نظارت و طرح و پيگيري امور عمليات مخازن بصورت روزانه.
• ارايه دستورالعمل ساخت محصولات نهايي نظير(بنزين ، نفت گاز، نفت سفيدو…) از محصولات مياني و نظارت بر محصولات پاياني از لحاظ كيفي و كمي و هماهنگي جهت ارسال محصولات به شركت پخش فراورده هاي نفتي و خطوط لوله و ….

رييس واحد: عليرضا قلي آبادي

اطلاعات تماس
تلفن:۳۳۴۹۱۷۰۴ با پيش شماره ۰۸۶
پست الکترونیکی: gholiabadi@ikorc.ir

سوابق كار
• ازسال۱۳۷۴الي ۱۳۸۵ واحد تقطير
• از سال ۱۳۸۶ الي ۱۳۸۹ كارمند اداره برنامه ريزي توليد و اختلاط مواد نفتي
• ازسال۱۳۹۰ الي ۱۳۹۷ رييس اداره برنامه ريزي توليد و اختلاط مواد نفتي

تحصيلات

كارشناسي مهندسي شيمي ۱۳۷۴ دانشگاه نفت
روساي پيشين:
•    علي اصغر محمد زاده (۱۳۷۲-۱۳۷۹)
•    بهمن خسرو زاده (۱۳۷۹-۱۳۸۶)
•    سيد ناصر علوي (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
•    علي شاهوردي (۱۳۸۹-۱۳۹۰)

مهندسی پالایش

مهندسي كاربرد خلاقانه اصول علمي، كنترل و يا توسعه ساختارها با كمك راه‌حل‌هاي منطقي، رياضيات، اقتصاد، تجربه و دانش تاكتيكي است. در اين راستا استفاده از نمونه‌ها ، مدل‌ها و مقياس ها ، شبيه‌سازي و تست‌هاي مختلف، جزء لاينفك وجودي اين شغل است چرا كه كاهش ريسك شكست غير مترقبه، بنيادي‌ترين اصل در وظايف يك مهندس محسوب مي‌شود.
مهندسين فعال در اداره مهندسي پالايش با تلاش و تعهد در زمينه‌ طراحي، شبيه‌سازي و بهره‌برداري فرآيندهاي شيميايي در جهت تصفيه هر چه بهتر نفت اين طلاي سياه افروختني گام برداشته‌اند تا مواد اوليه به محصولات با ارزش تر و متنوع‌تر بر اساس استانداردهاي روز دنيا تبديل شود.
اهم وظايف و اهداف مهندسي پالايش
•    نظارت بر كيفيت توليدات واحدهاي بهره‌برداري :
نظارت بر كيفيت توليد، كنترل و پيشگيري از خارج شدن محصولات از محدوده كنترل كيفي واحدهاي بهره‌برداري بر اساس مدارك فني، تجربيات مهندسي و نقشه‌ها همچنين پايش متغيرهايي مانند دما، فشار، دبي جريان و بهينه‌سازي مصرف انرژي در كوره‌ها و تجهيزات پر مصرف طي بازديدهاي روزانه پرسنل مهندسي پالايش از واحدهاي عملياتي صورت مي‌پذيرد.
•    بررسي و كنترل نتايج آزمايشگاهي :
كنترل كيفي نتايج آزمايشگاهي و مقايسه آن با جداول محدوده مجاز نقاط كنترل كيفي واحدهاي بهره‌برداري به صورت روزانه صورت مي‌گيرد تا با اعمال تغييرات لازم عملياتي، كيفيت مطلوب فرآورده‌ها تضمين گردد.
•    تهيه گزارشات ماهيانه :
بر اساس عملكرد واحدهاي عملياتي گزارشاتي شامل ميزان خوراك ، محصولات، راندمان واحدها، سوخت و ضايعات، مشكلات و نقايص ايجاد شده به همراه نمودارها و تحليل شرايط همچنين راه‌ حل‌هاي منطقي رفع مشكلات در اختيار مديريت قرار مي‌گيرد.

•    موارد ويژه در تعميرات اساسي (كك‌زدايي كوره‌ها، احياء، تخليه و بارگيري كاتاليست):
در راستاي حفظ كيفيت كاتاليست و شرايط فيزيكي تجهيزات، فرآيندهاي فوق با كمك دستورالعمل‌هاي ارائه شده توسط صاحبان فناوري و تحت نظارت پرسنل مهندسي پالايش با همكاري واحدهاي عملياتي انجام مي‌پذيرد و پس از انجام تست‌هاي لازم واحدها راه‌اندازي مي‌گردند.
•    تغييرات اصلاحي در شرايط عملياتي :
در راستاي بهينه‌سازي توليد، سهولت عمليات دستگاه‌ها و افزايش عمر كاتاليست با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي، ايمني و اقتصادي، اصلاحاتي در مسير تجهيزات يا دستگاه‌هاي پالايشي صورت مي‌گيرد.
•    بازديد دوره‌اي از انبارهاي شيميايي و كاتاليست‌ها :
محيط و نحوه نگهداري، شرايط دمايي و رعايت استانداردهاي انبارش كاتاليست و مواد شيميايي به صورت دوره‌اي توسط پرسنل مهندسي پالايش بررسي مي‌گردد.
•    ارتباط با ديگر واحدهاي پالايشگاه :
ارائه مشاوره در زمينه خريد مواد شيميايي و كاتاليست در جهت تامين و يا جبران بخش‌هاي از دست رفته مي‌بايست طبق روال اصولي انجام پذيرد در اين راستا اداره مهندسي پالايش با ارائه مدارك اوليه، اطلاعات تكميلي، بررسي پيشنهادات فني و مشاوره‌هاي كتبي و شفاهي در كنار پرسنل اداره تداركات كالا جهت خريد مواد شيميايي و كاتاليست اقدام مي‌نمايند.
همچنين در صورت نياز اداره آموزش مهندسين مجرب و مطلع از واحدهاي پالايشي آماده ارائه اطلاعات لازم و آموزش ساير پرسنل در جهت ارتقاء سطح علمي پالايشگاه هستند و در نهايت در راستاي صيانت از محيط زيست و كاهش آلودگي‌هاي محيطي در همكاري با پرسنل اداره محيط زيست از هيچ كمكي فروگذار نخواهند بود.

رئيس واحد: حمید عبدلی حسین آبادی

 

اطلاعات تماس
تلفن: ۳۳۴۹۱۲۸۰ (با پیش شماره  ۰۸۶)
ايميل : abdoli.h@ikorc.ir
سوابق كار
– از سال۱۳۷۸ الي ۱۳۸۸ شيفت كنترل و سوپروايزر واحد utility
– از سال ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۲ مسئول مهندسي واحدهاي آيزوماكس و هيدروژن
– از سال ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۴رئيس اداره پژوهش و فناوري
– از سال ۱۳۹۴ الي۱۳۹۷ مسئول مهندسي واحدهاي آيزوماكس و هيدروژن
– از سال ۱۳۹۷ رئيس اداره مهندسي پالايش

تحصيلات
–    كارشناسي مهندسی شیمی ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتي شريف
–    كارشناسي ارشد مهندسی شیمی ۱۳۷۸ دانشگاه صنعتي شريف

روساي پيشين:
احمد فرزانه ۱۳۸۰-۱۳۸۶

ناصر علوي ۱۳۸۶-۱۳۸۸

محسن محمدي ۱۳۸۸-۱۳۹۶

 

مدیریت مالی

امور مالي شركت متشكل از واحدهاي

حسابداري مالي شامل دفاتر مالي، حقوق و دستمزد، خزانه، ارزي و كنترل و ارسال اسناد مالي،

حسابداري عمومي شامل اموال و انبار، بودجه و كنترل هزينه ها،

حسابداري مديريت شامل نفت و صنعتي،

حسابداري پيمانها و سندرسي

عهده دار وظايف و فعاليت هاي مشروحه ذيل مي باشد:

– تهيه و تدوين بودجه جاري و سرمايه اي شركت.

– تأمين منابع مالي  و تخصيص وجوه مربوطه  و نظارت بر انجام هزينه ها.

– تهيه و تنظيم صورت هاي مالي، گزارش هيأت مديره و تأييديه مديران.

– نظارت بر حسن اجراي كليه فعاليت هاي مالي مطابق با قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي.

– پاسخگوئي به مراجع نظارتي ذيربط شامل ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، بازرسي كل كشور و …..

– ارتباط با كليه ادارات، مديريت ها و شركت هاي ذيربط كه به نوعي با فعاليت هاي مالي اين شركت در ارتباط مي باشند

 

مدیر مالی: علی تاییدtaeid

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۰۴۱ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: taeid@ikorc.ir

 

سوابق کار

از مهر ۹۵ مدير امور مالي پالايشگاه امام خميني

از مرداد ۸۷ تا شهريور ۹۵ رييس بودجه و كنترل هزينه ها

از آذر ۷۷ تا مرداد ۸۷ كارمند امور مالي

از مهر ۷۰ تا آذر ۷۷ كارمند واحدهاي عملياتي

۲۰/مهر/۷۰ استخدام در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

از آذر ۶۸ تا مهر ۷۰ كارمند قراردادي پالايشگاه تهران

 

تحصیلات

كارشناسي حسابداري

 

واحد خدمات عمومي و اجتماعي

واحد خدمات عمومي و اجتماعي از دو زيرمجموعه “خدمات عمومي” و “خدمات اجتماعي” تشكيل شده است كه به تفكيك هر واحد به شرح ذيل توضيح داده مي‌شود:

خدمات عمومي:
اين اداره كه مسئوليتهاي مهمي را درخصوص پشتيباني  كاركنان بعهده دارد  ميتواند بااجراي دقيق وبه موقع وظايف محوله گام بزرگي درجهت رضايتمندي كاركنان علي الخصوص كاركنان واحدهاي عملياتي بردارد كه شرح كلي وظايف اين واحد به شرح ذيل مي باشد.
۱-۱- نظارت وبررسي نيازهاي واحدهاي مختلف شركت درخصوص سرويس دهي ازجمله رستوران ، نقليه ، امورمسافرت ، فضاي سبز ،تنظيفات،چاپخانه ،مهمانسراها،سالنهاي ورزشي ، استخر ، پذيرايي ازميهمانان در مراسمات ،جشنها ،سمينارها وهمايشهاي مختلف
۲-۱- نظارت براثاثيه ولوازم اداري ومبلمان اداري  خريداري شده ازنظر كيفيت ،زيبايي وارگونومي
۳-۱- نظارت دقيق براياب وذهاب كاركنان بطوري كه هم باعث ايجاد رضايت دركاركنان شود وهم ازحداقل وسايل
۴-۱- تهيه تاج گل جهت مراسمات فوت بستگان درجه يك كاركنان رسمي شركت وهمچنين تهيه سبدهاي گل وشيريني درمناسبتها يي كه ازقبل تعيين گرديده وياجلسات وسمينارهايي كه نياز به پذيرايي دارد نيز ازجمله وظايف ميباشد .
۹-۱ – كنترل نظافت فضاهاي عمومي واماكن شامل خيابانها ،جداول ،اطراف ساختمانها واتاقها ،كرديدرها،سالن ها و… ازنظر تميزي وبهداشت نيز برعهده اين امور ميباشد .
۱۰-۱- نظارت بر ايجاد فضاي سبز مناسب وزيبا و انجام اقداماتي درجهت گسترش فضاي سبز وتهيه درختاني مناسب باآب وهواي منطقه وشرايط اقليمي شركت وايجاد راهكارهايي براي جلوگيري از هدررفت آب ازقبيل جايگزيني

خدمات اجتماعي:
واحد خدمات اجتماعي كه شامل سالنهاي  غذا خوري؛ مهمانسرا ها وامور ورزش وهمچنين تامين مراكز تفريحي وزيارتي مي باشد.بدون شك راهكارهاي مديريتي سازمانها ونهادهاي مختلف در كليه سطوح در جهت اهداف سازماني از پيش تعيين شده مي باشد اهداف تحت هرعنوان؛ ترسيم كننده هندسه رشد آن نهاد است.اگر رشد را به منزله تغييري مثبت وربه جلو تلقي كنيم؛باتوجه به مسائل آموزشي وفرهنگي وايجاد روحيه نشاط در كاركنان وخانواده اي آنان بيش ازپيش اهميت مي يابد با نگاهي واقع بينانه در خواهيم يافت كه رسيدن به رشد و بالندگي سازماني  در هر نهادي تنها از طريق  ايجادتوازن  بين آرامش  وآسايش پرسنل وخانواده يشان به موازات يكديگر وبا توجه وتامين خواسته ها وانتظارات فرهنگي ؛آموزشي؛رفاهي وتفريحي است با اين تفاسير هدف از تاسيس وايجاد اينگونه امكان ارائه تسهيلات وخدمات به منظور تامين نياز هاي رواني وفكري كاركنان  ودر نهايت ايجاد نشاط وروحيه مضاعف درپرسنل ودر جهت بالا بردن سطح عملكرد بهينه ايشان در سازمان مي باشد كه باشگاه آموزشي ورزشي شركت پالايش  نفت امام خميني (ره) شازند واقع در شهر مهاجران در راستاي تحقق اهداف فوق راه اندازي وتاسيس گرديده است.و سالنهاي  غذا خوري كه مستقيما زير نظر رئيس خدمات اجتماعي فعاليت مي نمايد وبراي عضويت وبهره برداري از تسهيلات باشگاه پرسنل از طريق مديريت منابع انساني  به همراه مدارك مورد نياز به مسئول باشگاه وپس از تائيد سوابق  وافراد تحت تكفل كارت عضويت صادر مي گردد اين كارت درصورت اعتبار مجوز استفاده از تسهيلات خدمات عمومي واجتماعي پالايشگاه شامل سالن غذاخوري –كتابخانه-سينما واستخر مي باشد.در باشگاه از يك شنبه تا پنج شنبه  هرشب  وجمعه ها ظهر به غير از تعطيلات رسمي سرويس دهي انجام مي پذيرد .اعضا باشگاه مي توانند ماهانه چهار نوبت از تسهيلات يارانه اي رستوران استفاده نمايند. اعضاي باشگاه مي توانند  در زمانهاي ياد شده  از كتابخانه- سينما- وسالن غذا خوري استفاده نمايند.

رییس واحد: فرمهینی فراهانی، حسن

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۱۰۵ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: farmahini.h@ikorc.ir

 

سوابق کار

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

رییس خدمات عمومی و اجتماعی
از ۲۵ اسفند ۹۵ تا کنون

رییس نوبتکاری آزمایشگاه
از ۲۰ دی ۸۸ تا ۲۵ اسفند ۹۵

تکنسین ارشد آزمایشگاه
از ۲۰ تیر ۷۱ تا ۲۰ دی ۸۸

تاریخ استخدام: ۲۷ مهر ۱۳۷۰

تحصیلات

دانشگاه آزاد اسلامی اراک
اراک، بهمن ۹۶
فوق لیسانس مديريت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
تفرش، مهر ۹۱
لیسانس مدیریت بازرگانی

 

روسا یا سرپرستان پیشین:

آقاي سيد رضا وراميني از تاريخ ۱۳۹۴ لغايت ۱۳۹۵
آقاي حميدرضا محمدي از تاريخ ۱۳۹۳ لغايت ۱۳۹۴
آقاي رضا كوهي از تاريخ ۱۳۹۲ لغايت ۱۳۹۳
آقاي حبيب الله سميعي از تاريخ ۱۳۹۰ لغايت ۱۳۹۲
آقاي حسن طالب بيگي از تاريخ ۱۳۸۸ لغايت ۱۳۹۰
آقاي مهرداد ارگاني از تاريخ ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۸

واحد مديريت انرژي

پالايشگاههاي نفت بعنوان بزرگترين واحدهاي فرآيندي در دنيا كه توليد كننده حاملهاي انرژي مورد مصرف در ساير بخش‌هاي اقتصادي ، از جمله صنعت، حمل و نقل و بخش‌هاي خدمات و مصارف خانگي هستند، خود نيز از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي محسوب مي‌شوند.
لذا براي مديريت و كنترل مصرف انرژي داخلي پالايشگاهها و به منظور ايجاد امكان تحليل و ارزيابي مصارف انرژي در پالايشگاهها شاخص‌هاي مصرف انرژي تعریف شده است. شاخص انرژي واحدهاي فرآيندي پالايشگاه با محاسبه ميزان انرژي مصرفي به ازاي مقدار ماده اوليه ورودي به هر پالايشگاه به دست مي‌آيد. محاسبه شاخص انرژي واحدهاي فرآيندي يك پالايشگاه ، امكان مقايسه يك واحد پالايشي با واحد مشابه در پالايشگاههاي ديگر جهان ، همچنين بررسي وضعيت اين واحد در زمانهاي مختلف و مقايسه با شرايط طراحي اين واحد را فراهم مي‌كند.
از جمله اهداف واحد مديريت انرژي در پالايشگاه كنترل و محاسبه ميزان مصرف انرژي در واحدهاي مختلف عملياتي و ستادي پالايشگاه در راستاي اهداف كلان كشور و اتخاذ راهكارهايي جهت مطابقت ميزان مصرف انرژي پالايشگاه با استانداردها ، قوانين و سياستهاي كشور مي‌باشد. و اين مهم با طرح‌ريزي و تدوين چشم‌انداز و برنامه استراتژيك در راستای اهداف سازمان در حوزه مديريت انرژي بدست می آید.
توسعه فعاليت‌هاي مديريت انرژي و تعريف فعاليت‌هاي جديد در راستاي مكانيزه نمودن روش‌ها ، ارتقاي سطح كيفي فعاليت‌ها و طرح‌ريزي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه در حوزه مصرف انرژي و حركت در مسير تعالي سازمان در جهت اهداف فوق ميسر خواهد بود.
مديريت انرژي پالايشگاه امام خمني (ره) شازند نيز با ايجاد بستر لازم و با تشكيل كار گروه انرژي در شركت و توسعه تعامل و همكاري با مراكز علمي و تخصص و دانشگاهي و شناسايي فرصت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نوين بدنبال توسعه فعاليت‌هاي تيمي در حوزه مديريت انرژي در سطح كل پالايشگاه مي‌باشد.

رييس واحد

mirzaeiميرزايي مهر، علي اكبر

اطلاعات تماس
پست الکترونیکی: mirzaei@ikorc.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۹۲۹۳۴ (با پیش شماره ۰۸۶)

 

سوابق کار

-كارشناس ارشد فرآيند
-مسئول مهندسي واحدهاي كاتاليستي

تحصیلات
فوق ليسانس مهندسي صنايع
لیسانس مهندسی شيمي

روسا یا سرپرستان پیشین:

علي شاهوردي؛ دي ۹۲ تا دي ۹۳

واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات

واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از واحدهاي زيرمجموعه اداره استقرار و توسعه سامانه هاي مديريتي است. اهم وظايف واحد عبارتند از:

–   ایجاد بستر لازم برای اطلاع رسانی و انجام کارهای فنی مربوط به پشتیبانی از همین پایگاه اطلاع رسانی
–   پیش بینی بودجه سالانه برای انجام فعالیتهای آتی
–   ایجاد و توسعه شبکه اینترنت شرکت و مدیریت استفاده بهینه از اینترنت
–   پشتیبانی از نرم افزارهای کاربردی تا مرز ورود به application
–    بررسي مسائل و مشكلات موجود در سيستم و امكان سنجي اجراي راه‌كارهاي جامع مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات همانند پروژه‌هاي MIS ، اتوماسيون اداري، طراحي نرم‌افزار و سخت‌افزار و شبكه بر اساس برنامه استراتژيك سازمان
–    نظارت و سرپرستي در بروزرساني سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، معماري زيرساختها و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت
–    بررسي و نظارت بر شناسايي سامانه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز شركت و ايجاد، پياده‌سازي و يكنواختسازي سامانه‌هاي اطلاعات مورد نياز در سطح شركت
–    بررسي و فراهم نمودن بسترهاي مناسب ارتباطي جهت انتقال داده‌ها بين شبكه‌هاي مختلف از طريق هماهنگي با امور مخابرات
–    بررسي فني و انتخاب و تائيد نرم‌افزار، سخت‌افزارهاي لازم براي خريد
–    بررسي توان مشاوران و پيمانكاران در اجراي سيستم‌هاي اتوماسيون اداري، اطلاعات مديريت، راه‌اندازي شبكه و طراحي نرم‌افزار و سخت‌افزار
–    بررسي و نظارت بر تهيه كليه اسناد، مدارك و دستورالعمل‌هاي كاري مشاوران/پيمانكاران براي طراحي و تهيه و پياده‌سازي نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، شبكه‌ها و سيستم‌هاي اطلاعاتی
–    مديريت پروژه‌هاي جامع و تعريف شده در زمينه ICT و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه نتايج مربوطه
–    نظارت و اظهار نظر بر صورتحساب‌هاي شركت‌هاي خدمات رايانه طرف قرارداد در زمينه خدماتي، فني و مشاوره‌اي و تائيد محصول نهايي آنها
–    نظارت عاليه بر حفظ و حراست اطلاعات شركت از طريق رعايت سطوح دسترسي كاربران و ايجاد خدمات پشتيباني و BACKUP و جلوگيري از نفوذ ويروسها
–    فراهم نمودن كليه تسهيلات لازم در راه‌اندازي و پياده‌سازي و پشتيباني از اتوماسيون اداري و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت و حصول اطمينان از اجراي دقيق و صحيح آنها
–    نظارت بر رفع عيوب و نواقص نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و پاسخگويي سريع به مشكلات اجراي ICT در واحدهاي ديگر
–    نظارت بر ايجاد گروه‌هاي كاري شبكه، اتصال و ارتباط شبكه‌هاي مختلف كامپيوتري به يكديگر
–    نظارت بر برنامه‌هاي در حال اجرا و تنظيم اوقات برنامه كار
–    تعريف و تبيين معيارهاي كاركرد سيستم‌ها و سامانه‌ها و گرفتن بازخورد از عملكرد آنها به منظور بهينه‌سازي و رفع مواردي كه باعث اتلاف هزينه و انرژي مي‌شود
–    همكاري و مشاركت با واحد آموزش در راستاي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و توجيهي سيستم‌هاي مكانيزه در مقاطع و سطوح كاري مختلف براي كاركنان
–    فرهنگ‌سازي و ايجاد بسترهاي لازم در تغيير سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود و به كارگيري سيستم‌هاي جديد

رییس واحد:

خسروبیگی، عباس

 

اطلاعات تماس

Tel/تلفن:  ۳۳۴۹۲۹۳۸ (با پیش شماره  ۰۸۶)

Email/پست الکترونیکی: khosrobaigy@ikorc.ir

URL/آدرس اینترنتی: site.midinternet.com

 

سوابق کار

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند (پالایشگاه اراک)
کارشناس ارشد شبکه و اینترنت و مدیر پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی – دی ۹۴ تا آبان ۹۶
ارائه سمینار/دوره “مدیریت فضای دیسک و ترافیک در وب” – اسفند ۹۵

شرکت گاز استان قم
رییس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات – دی ۹۲ تا دی ۹۴
مدیر پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی
ارائه سمینار “مهندسی اینترنت و کارگاه ایجاد پایگاه اطلاع رسانی” – مهر ۹۴

شرکت گاز استان مرکزی
پژوهشگر در واحد پژوهش – خرداد ۹۱ تا آذر ۹۲
ارائه مقاله «طراحی سیستم یکپارچه مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل مواد نفتی» در چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، مرکز همایشهای بین المللی رازی – مهر ۹۱
مسئول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه – تیر ۸۹ تا خرداد ۹۱
ارائه سمینار “مهندسی اینترنت” – دی ۸۹
کارشناس ارشد تحلیل سیستمها – شهریور ۸۵ تا خرداد ۸۹
ارائه مقاله «استفاده از روباتهای هوشمند در مانیتورینگ، کنترل و تعمیرات خطوط لوله گاز» در اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته، تهران – تیر ۸۶

دانشگاه صنعت نفت – دانشکده علوم دریایی محمودآباد
مربی آزمایشگاه برق و ابزار دقیق – مرداد ۸۴ تا شهریور ۸۵
راه‌اندازی آزمایشگاه plc – تدوین سرفصلهای دوره‌های آموزشی مربوطه – تالیف جزوات و ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت plc

شرکت گاز استان مرکزی
رئیس خدمات کامپیوتر – اردیبهشت ۸۱ تا تیر ۸۴
ارائه سمینار «بسترسازی و توسعه کاربرد اینترنت در شرکتهای گاز استانی» – مهر ۸۳
ارائه مقاله «استفاده از اینترنت بعنوان یک ابزار کار در شرکت گاز استان مرکزی» در اولین همایش ملی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه اصفهان – خرداد ۸۳

شرکت پتروشیمی اراک
برنامه‌نویس – اسفند ۷۵ تا فروردین ۸۱
برنامه‌نویسی و راهبری سیستمها و شبکه‌های کامپیوتری

تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران، شهریور ۷۵
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان
اصفهان، بهمن ۷۱
لیسانس مهندسی کامپیوتر، سخت افزار کامپیوتر

 

روسا یا سرپرستان پیشین:

علی کربلائی مهرابی؛ از مرداد ۱۳۹۰

ارسلان رحيمي؛ از سال ۱۳۸۰

اداره آموزش و تجهيز نيروي انساني

توسعه منابع انساني يكي از آرمانها و اهداف عالي سازمانها و شركتهاي دانائي محور مي‌باشد و در جهت رسيدن به توسعه پايدار در دنياي رقابتي صنعتي و تجاري هيچ چيز مهمتر از منابع انساني نيست كه اين امر به استعداد، مهارت، خلاقيت و انگيزه‌هاي افراد سازمان وابسته مي‌باشد كه ارتقاء سطح مهارت ، دانش و انگيزه‌ها با آموزش هدفمند و پويا امكان‌پذير مي‌باشد. اين شركت بمنظور بالا بردن بنيه علمي و ارتقاء مهارت و كارآيي افراد مؤثر بر سيستم‌هاي توليدي، خدماتي از جمله سيستمهاي كيفيت و زيست‌محيطي، ايمني و بهداشت حرفه‌اي و يا افرادي كه فعاليت آنها ممكن است پيامد بارزي بر موارد فوق داشته باشند، دوره‌هاي آموزشي و سمينارها و ساير برنامه‌هاي مرتبط با نيازهاي آموزشي اعلام شده جهت كاركنان را بطور دائم و مفيد اجراء مي‌نمايد. اين دوره‌هاي آموزشي مكمل تحصيلات و تجربه جهت بالا بردن آگاهي، صلاحيت و مهارت كاركنان مي‌باشند. و اعتقاد اين امور اين است آموزش هزينه محسوب نمي‌شود بلكه سرمايه‌گذاري مطمئن و بلند مدت بوده و چندين برابر بازگشت سرمايه در پي خواهد داشت.

اهم وظايف و فرآيندهاي آموزش
بصورت كلي فعاليتهاي آموزشي اين اداره در ۴ بخش تعريف مي‌شود:
۱ـ آموزش كاركنان رسمي و قرارداد مدت موقت كه شامل آموزشهاي تئوريك و كارورزي و گردش شغلي كاركنان در حوزه‌هاي عمومي، مديريتي، فني و تخصصي ، HSE  كه بصورت دوره‌هاي كوتاه مدت يا سمينار و همايش برگزار مي‌گردد.
۲ـ آموزش كاركنان جديدالاستخدام طبق برنامه‌هاي استاندارد شده اين شركت
۳ـ آموزش كاركنان پيمانكاري كه بيشتر درحوزه HSE و تعميرات اساسي انجام‌پذير است
۴ـ آموزش كارآموزان دانشگاه‌ها و كاركنان ساير شركتهاي نفتي يا غيرنفتي در صورت تقاضا و عقد موافقت‌نامه في‌مابين

فرآيندهاي اصلي آموزش
فرآيندهاي اصلي آموزش شامل تعيين اهداف آموزشي، نيازسنجي آموزشي، برنامه‌ريزي و تهيه تقويم، اجراي برنامه در زمان مقرر و در نهايت ارزيابي و اثربخشي دوره‌ها و برنامه‌هاي انجام شده مي‌باشد كه بصورت خلاصه توضيح داده مي‌شود.

تعيين اهداف آموزشي
طبق روش اجرايي تدوين شده شركت ، اهداف آموزشي اين اموردر جهت اهداف كلي سازمان و خط مشي مديريت يعني ارتقاء فرهنگ و افزايش آگاهي كاركنان مي‌باشد و دوره‌هايي بايد تعريف شود كه در نهايت شركت را براي رسيدن به اهداف سازماني پشتيباني و حمايت نمايد و مكمل تجربه و تحصيلات كاركنان شركت باشد. اداره آموزش اجراي سه دوره يا حدود ۶۰ ساعت آموزش براي كاركنان را در طول سال برنامه ريزي مي نمايد. تا بتواند در جهت افزايش دانش و تغيير نگرش و رفتار و افزايش عملكرد كاركنان در راستاي توسعه فردي ،اجتماعي و سازماني  كاركنان و در نهايت پيشرفت شركت گام بردارد.

educ1

چرخه آموزش
۱ـ نيازسنجي:
اطلاعات مربوط به نيازهاي بازآموزي و آموزش حين خدمت كاركنان شركت جهت بالا بردن بنيه
علمي و آگاهي آنان از خط‌مشي سازمان، نيازمنديها، پيامدها و الزامات مرتبط با سيستم‌هاي مديريت كيفيت، زيست‌محيطي، ايمني و بهداشت شغلي، از طريق تماس مستقيم اداره آموزش با سرپرستان واحدها جمع‌آوري و پردازش مي‌شود.
روش كار بدين شكل است كه در نيمه دوم هر سال با توجه به نيازهاي آموزش كاركنان كه از بين دوره‌هاي موجود در استانداردهاي آموزشي، شغل و شاغل و پيشنهادات رؤسا و سرپرستان واحدهاي ستادي و عملياتي با توجه به نيازهاي آموزشي افراد و همچنين سياست‌گذاريهاي كلي مديريت ارشد سازمان در جهت بهبود مستمر عملكرد واحدها و كارمندان، دوره‌هاي آموزشي پرسنل مشخص و
در صورت نياز مجوز از مديريت سازمان اخذ مي‌شود تا با توجه به امكانات آموزشي موجود از قبيل (استاد، تجهيزات و تعداد شركت‌كنندگان) اين نيازها ارزيابي و پس از تجزيه و تحليل و تعديل،
جهت اجرا در سال بعد به صورت تقويم آموزشي تهيه مي‌شود.
در مواردي كه دوره‌هايي جديد بدليل استفاده از تكنولوژي نوين مورد نياز كاركنان ادارات باشد، اداره متقاضي نسبت به اعلام آن به اداره آموزش و در صورت موافقت پس از اخذ مجوز از مديريت شركت نسبت به برگزاري دوره‌ها اقدام يا در صورت عدم امكان برگزاري در شركت بنا به مورد، جهت گذراندن دوره مذكور، كاركنان را به خارج از سازمان معرفي مي‌نمايد.
همچنين سمينارها و همايش‌هائي كه بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات دولتي در اين سازمان بايد اجرا گردد نيز بررسي و پس از اخذ مجوز از مديريت شركت برگزار مي‌‌گردد.

۲ـ برنامه‌ريزي و تهيه تقويم آموزشي:
برنامه‌ريزي در حقيقت پيش‌بيني آينده است و كليه امكانات و منابع مورد نياز جهت اجراي موثر تقويم بايد مهيا شده و كليه ملزومات مورد نياز را فراهم و دوره‌ها اجرا مي‌گردند. در اين شركت پس از نيازسنجي و برگزاري جلسات متعدد با رؤسا و سرپرستان واحدهاي مختلف در قالب كميته‌هاي نيازسنجي، دوره‌ها استحصال مي گردد و بصورت تقويم ساليانه برنامه‌ريزي و زمان برگزاري و تعداد شركت كنندگان و تعداد دوره‌ها در جدول زمانبندي مشخص شده و به واحدها اعلام مي‌‌گردد.

۳ـ اجراي برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي:
اجراي برنامه يكي از مراحل مهم است چرا كه برنامه‌ريزي و تدوين مقررات و قوانين اگر در فاز اجرا درست و مطابق برنامه ها عملي نشود، سازمان به هدف مطلوب نخواهد رسيد. در نتيجه نظارت بر اجرا و كنترل‌هاي مؤثر بايد بكار گرفته شود تا برنامه‌ها بموقع و مطابق پيش‌بيني صورت پذيرد.
در اين شركت از ابتداي هر سال، طبق برنامه و تقويم تدوين شده از اساتيد و شركتهاي مرتبط و توانمند دعوت شده و دوره‌هاي آموزشي اجرا مي‌شود. همچنين دوره‌هاي درخواستي خارج از تقويم كه از طرف روساي واحدها و مديريت يا آموزش مركزي اعلام مي‌شوند بصورت جداگانه برنامه‌ريزي و اجرا مي‌گردند.

۴ـ ارزيابي و اثربخشي دوره‌ها:
يكي از فرآيندها و فعاليتهاي اساسي و مهم آموزش ارزيابي و تعيين اثربخشي دوره‌ها مي‌باشد چرا كه بدون ارزيابي و اثربخشي دوره‌ها، سيستم آموزشي بازخوردي نداشته و كنترلي روي نتايج بدست آمده و برنامه‌هاي تدوين شده نخواهد داشت كه اين بازخورد يا ارزيابي در اين شركت در سه سطح مطابق مدل و روش كرك پاتريك براي دوره‌ها انجام مي‌گردد و براي بعضي از دوره‌ها نيز مرحله چهارم يا همان ارزيابي نتايج نيز جهت اطمينان از اثربخش بودن دوره‌ها  صورت مي‌گيرد.
۴-۱- ارزيابي واكنشي
پس از پايان هر دوره آموزشي، جهت بالا بردن كيفيت دوره‌هاي مذكور فرم ارزيابي دوره‌ها توسط كليه شركت‌كنندگان تكميل مي‌گردد سپس نسبت به تجزيه و تحليل داده‌ها توسط كارشناس مربوطه اقدام و در صورتيكه ميانگين ارزيابي مدرس دو بار كمتر از حد خيلي خوب باشد ارزيابي مربي (مدرس مربوطه) ضعيف تلقي شده و از وي جهت اجراي دوره‌هاي آتي دعوت بعمل نخواهد آمد.
۴-۲- نحوه ارزيابي نهايي (يادگيري و رفتاري)
الف – ارزيابي سطح يادگيري (دوره‌هاي نگرشي و دانشي): جهت ارزيابي اثربخشي اين دوره‌ها در ابتداي شروع دوره Pretest (شفاهي يا كتبي) از شركت‌كنندگان بعمل مي‌آيد و در پايان دوره Post Test گرفته شده و اين دو آزمون با يكديگر مقايسه مي‌گردند كه در اين مرحله يادگيري فرد مورد نظر است كه در صورت كسب حدنصاب نمره دوره اثربخش قلمداد مي‌گردد و در غير اينصورت فرد تجديد دوره مي‌گردد.
ب – ارزيابي سطح رفتاري (دوره‌هاي فني و تخصصي): جهت ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي فني و تخصصي پس از گذشت حداقل ۴ ماه از برگزاري دوره فرمهاي مربوط به اثربخشي با مشخصات و محتواي دوره گذرانده شده به واحدهاي مربوطه ارسال مي‌گردد و رئيس واحد مذكور نظر خود را نسبت به تغيير رفتار و پيشرفت كاري كارمند مورد نظر، اظهار مي‌دارد، كه در صورت كسب حداقل امتياز ۶۰ نمره از ۱۰۰، دوره اثربخش تلقي مي‌گردد. در غير اينصورت دوره اثربخش نبوده و مجدد براي شخص مورد نظر تكرار خواهد شد.

educ2

ساير وظايف
۱ـ ثبت دوره‌هاي گذرانده شده در شناسنامه آموزشي كاركنان در سيستم جامع پرسنلي نفت و سيستم جام
۲ـ تهيه سند پرداختي شركتها و حق‌التدريس اساتيد دوره‌ها
۳ـ تهيه گزارش عملكرد سه ماهه در نهايت ساليانه و ارائه به آموزش مركزي و هيئت مديره شركت
۴ـ تأييد فرم اوليه انتصاب و ترفيع كاركنان جهت حصول اطمينان از حضور و گذراندن دوره‌هاي آموزشي استاندارد و مقرر شده توسط كاركنان
۵ـ بازديد از نحوه فعاليت كاري كارآموزان در واحد و انجام مصاحبه و پرسش و پاسخ فني با آنان
۶ـ نظارت بر فعاليت هاي كارآموزان و دريافت گزارش‌هاي سه ماهه آنان و تجزيه و تحليل گزارش نهايي آنان و ارسال نتايج به مقامات ذيربط .

رئيس واحد:
karamiكرمي، محمدحسن

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی: karami@ikorc.ir
شماره تلفن: ۲-۳۳۴۹۱۴۸۰-۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۶۰۰۹۸۹

 

سوابق كار

۱)۱۰ سال سابقه كار عملياتي در واحد تقطير و غلظت‌شكن و گاز مايع
۲) ۱۴ سال سابقه كار در واحد آموزش شركت پالايش نفت امام خميني
سابقه تدريس:
۱ـ سابقه تدريس دوره‌هاي مباني مديريت، كارآفريني و خلاقيت در دانشكده علمي كاربردي مركز آموزش ماشين‌سازي اراك
۲ـ تدريس دوره پرورش كارمندان جهت كاركنان شركت
۳ـ تدريس دوره IMS جهت كاركنان شركت
۴ـ تدريس دوره توانمندسازي كاركنان جهت كاركنان شركت

تحصيلات

فوق ليسانس مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد اسلامي اراك

روساي پيشين اداره آموزش

آموزش اين شركت از بدو تأسيس و راه‌اندازي واحدهاي عملياتي از سال ۷۰ فعاليت خود را آغاز و هر ساله فعاليتهاي علمي و آموزشي خود را با توجه به تكنولوژي جديد و نو افزايش مي‌دهد. روساي آموزش و تجهيز نيروي انساني اين شركت از بدو تأسيس تا به حال به شرح زير مي‌باشد:

محمدحسن كرمي از تاريخ خرداد  ۱۳۹۰  تا كنون با مدرك كارشناسي ارشد مديريت صنعتي
محمد جوانمرد از تاريخ آبان ۱۳۸۹ لغايت  خرداد ۱۳۹۰ با مدرك كارشناسي مهندسي مكانيك
ابراهيم الماسيان از تاريخ فروردين ۱۳۸۸ لغايت آبان  ۱۳۸۹ با مدرك كارشناسي مهندسي برق
مهدي وكيلي از تاريخ مهر  ۱۳۸۶ لغايت پايان  ۱۳۸۷ با مدرك كارشناسي مهندسي ابزاردقيق
حسينعلي بيضايي از تاريخ آبان ۱۳۷۹ لغايت مهر ۱۳۸۶ با مدرك كارداني مديريت دولتي
بهزاد كمال‌دشتي از تاريخ ۱۳۷۴ لغايت آبان ۱۳۷۹ با مدرك كارشناسي آمار
عزيزاله عباسي از تاريخ  ۱۳۷۰ لغايت ۱۳۷۳ با مدرك كارشناسي مهندسي شيمي